Histora szkoły

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich należy do tych instytucji opieki i wychowania, które odgrywają istotną rolę w rozwoju osobowości młodzieży. Jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, w którym zaspakajane są różne potrzeby człowieka, szczególnie w zakresie stworzenia odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i przygotowania do pracy.

Historia szkoły sięga pierwszej połowy lat 60 ubiegłego stulecia. Był to czas wzmożonego zapotrzebowania na specjalistów z zakresu upraw rolnych i hodowli zwierząt, niezbędnych w procesie organizacji ówczesnych Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Tak więc, na wniosek władz lokalnych - Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim - Bernarda Wawrzyniaka, decyzją władz wojewódzkich we Wrocławiu, postanowiono wybudować na terenie powiatu lwóweckiego średnią szkołę rolniczą. Inwestorem generalnym przedsięwzięcia był Inspektorat Budownictwa Rolniczego, a generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lubaniu. Do budowy obiektów szkolnych przystąpiono w 1962 roku. Po 10 latach, w 1972 roku oddane zostały do użytku: budynek szkoły, dwa budynki internatu oraz budynek warsztatów szkolnych. Wtedy też, na podstawie Zarządzenia nr 78 Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1972 roku, Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, powołano w Rakowicach Wielkich Zespół Szkół Rolniczych. Pismo w tej sprawie wpłynęło do władz Powiatu Lwóweckiego dnia 25 listopada 1972r, a uchwała obowiązywała od dnia 1 września 1972r. Ze względu na opóźnienia budowlane zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zainaugurowano dopiero 2 października 1972 roku. W roku następnym oddano do użytku trzeci budynek internatu. Tym samym budowa została zakończona.

Pierwszą szkołę tworzyły:

 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Hodowlane,
 • Zasadnicza Szkoła Hodowlana,
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych.

Szkole nadano imię Kombatantów Ziemi Lwóweckiej. Ze swoimi patronami młodzież utrzymuje bliski i bardzo serdeczny kontakt do dzisiaj. Miłe i zawsze bardzo wzruszające spotkania z Kombatantami odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Kombatanci byli i są dla tej szkoły żywą lekcją historii i oddanymi jej przyjaciółmi. Spotkania mają znaczący wpływ na wychowanie patriotyczne młodzieży. Trwałym symbolem więzi z Kombatantami Ziemi Lwóweckiej jest sztandar szkoły z widniejącym na nim zobowiązaniem: „Tobie naukę i pracę Ojczyzno”. Został przekazany uczniom ZSR w Rakowicach Wielkich w listopadzie 1972 r. podczas szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Warto nadmienić, że dzięki pomocy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację założono w szkole orkiestrę dętą, która działa nieprzerwanie do dziś. Na przestrzeni lat zmieniali się muzycy i dyrygenci, liczebność i stroje, ale orkiestra zawsze uświetniała uroczystości szkolne i inne, na które była zapraszana. Obecnie uczniowie ćwiczą i występują pod batutą kapelmistrza Jana Chojnackiego.

Był rok 1972. Rok w którym, jak wykazywały badania statystyczne, ciągle rosło zapotrzebowanie na kadry dla rolnictwa. Sprzyjała temu ówczesna polityka państwa, zmierzająca do wzrostu produkcji rolnej, a także powierzania funkcji kierowniczych przede wszystkim ludziom ze średnim i wyższym wykształceniem. Z tego powodu organizując nabór na zbliżający się  rok szkolny 1973/1974, kandydatom do szkoły zaproponowano następujące kierunki kształcenia: 2 klasy technikum rolniczego 3-letniego, 2 klasy technikum hodowlanego 3-letniego oraz po jednej klasie zasadniczej szkoły hodowlanej i zasadniczej szkoły mechanizacji upraw polowych. Szkoła liczyła 6 klas, w których uczyło się około 200 uczniów.

Następne lata przyniosły dynamiczny wzost liczby oddziałow i uczniów. W części za sprawą własnego naboru, w części ze względu na zmiany organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb. Decyzją władz oświatowych w Zespole Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich utworzono 5-letnie Technikum Rolnicze i 5-letnie Technikum Hodowlane. W skład szkoły włączono też przeniesione z Nowogrodźca Zawodowe Liceum Rolnicze. Szkoła posiadała dwie filie - Zasadnicze Szkoły Rolnicze i Średnie Studium Zawodowe w Biedrzychowicach i w Bolesławcu.

Od roku 1977 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich uzyskał status szkoły ćwiczeń - Studium Pedagogicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w 1979 roku przyznano szkole uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych we wszystkich specjalizacjach rolniczych na poziomie szkół: zasadniczych, średnich zawodowych, policealnych i techników.

Od roku 1980 nastąpiło zmniejszenie naboru. Wynikało ono z rosnących trudności na rynku pracy. Sytuacja pogłębiła się w latach 1981/82 i 1982/83 .
W tym czasie nastąpiło kolejne przeprofilowanie szkoły. Wiodącą rolę zaczął odgrywać profil mechanizacji rolnictwa. Pozostawiono tylko jeden ciąg 5-letniego Technikum Rolniczego, zaś reaktywowano Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa o 3-letnim cyklu kształcenia, zwiększono nabór do 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uruchamiano również nowe kierunki kształcenia.

Na początku lat 90 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich kształcił młodzież w następujących szkołach:

 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa,
 • Zasadnicza Szkoła Samochodowa,
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza,
 • Zasadnicza Szkoła Mleczarska,
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa (3 i 5 letnie),
 • Liceum Ekonomiczne.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została wprowadzona nowa klasyfikacja zawodów. Szkoła zaczęła przygotowywać specjalistów do pracy w zawodach i specjalnościch określonych potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Rozwijająca się informatyzacja prac biurowych i nowych technik  komunikowania się wywołały kolejne zmiany w ofercie kierunków kształcenia i specjalności:

 • Technikum Rolnicze - o specjalności podstawy agrobiznesu (wygasło w 2002 roku);
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa - o specjalizacji diagnostyka pojazdów rolniczych (wygasło w 2004 roku);
 • Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny (wygasło w 2002 roku);
 • Liceum Agrobiznesu (wygasło w 2005 roku);
 • Technikum Ekonomiczne - o specjalności technik ekonomista ( wygasło w 2005 roku);
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa - o specjalności naprawa i użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych (wygasła w 2001 roku);
 • Zasadnicza Szkoła Samochodowa - o specjalności mechanik pojazdów samochodowych (wygasła w 2003 roku);
 • Technikum Mechaniczne - o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (wygasło w 2005 roku).

Ze wzlgędu na zmianę polityki państwa w zakresie gospodarki rolnej, na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych, w 1997 roku dokonano zmiany nazwy szkoły- powstał Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

Pierwszym dyrektorem naczelnym Zespołu Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich był Alojzy Pawicki, który pracował na tym stanowisku w latach 1972-1975 i 1977-1980. Funkcję tę pełnili także: Mieczysław Kocełuch (1975-1977 i 1980/1981), Zbigniew Drobczyński (lata 1981-1988), Włodzimierz Moch (lata 1988-1991) i Jan Czyczerski (lata 1991- 1997). Po zmianie nazwy szkoły (1997) Jan Czyczerski stał sie pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach, i pełni tę funkcję do dziś.

Ważnym elementem składowym szkoły był i jest internat; kolejnym pokoleniom młodzieży – na czas nauki zastępuje on dom rodzinny. Pierwszym kierownikiem internatu był Władysław Haracz (1972-1974). Funkcję tę pełnili także: Zbigniew Cembaluk (1974-1977), Włodzimierz Kaczmarek (1977-1979), Krystyna Karnauch (1979-1981), Adam Kamieński (1981-1982), Cenata Wężykowska (1982- 1985), Jadwiga Kwasigroch (1985- 2005), Grzegorz Dziugieł (2005-2010) i Leonard Kurlej (2010-2015). Obecnie, od 2015 roku kierownikiem internatu jest Bożena Wieczorek.

Na osiągnięcia tej szkoły pracowało wielu nauczycieli i wychowawców, którzy związali swój los z tą placówką. Niektórzy od początku istnienia szkoły i pracowali aż do zasłużonej emerytury. Z tego grona w historii szkoły zapisali się między innymi: Zuzanna Bardzel, Halina Drewnicka, śp. Zbigniew Drobczyński, Krystyna Drobczyńska, Władysław Haracz, Teresa Haracz, śp. Mieczysław Kocełuch, Monika Kmita, Stanisław Kwiecień, Irena Muszkiewicz Barbara Pawicka, śp.Tadeusz Piotrowski, Genowefa Tyszkiewicz, Józefina Wrońska, śp. Zdzisław Zys, Helena Mielec i wielu innych.

Dziś progi naszej szkoły przekraczają uczniowie i kandydaci pragnący poznawać tajniki wiedzy w wielu różnych, często nowych kierunkach kształcenia. Po reformie z 2001 roku szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o liceum ogólnokształcące. Kierunki nauczania w technikum i szkole zawodowej (dziś to Szkoła Branżowa I st.) są elastycznie dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów. Kandydaci - często kolejne pokolenie pierwszych absolwentów – rekrutują się niemal ze wszystkich miejscowości powiatu lwóweckiego i powiatów ościennych. Internat tętni życiem, szkoła oferuje zajęcie pozalekcyjne i atrakcyje tereny sportowe, przyjazna i zaaggażowana kadra ułatwia przebrnięcie przez trudy edukacji. 

ZSET Rakowice Wielkie

Budowa - 1972 r.

ZSET Rakowice WielkieOtwarcie szkoły - 02 października 1972 r.

ZSET Rakowice Wielkie

Szkoła - 10 kwietnia 1973 r.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem