Spis treści

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Rakowice Wielkie 48; 59 -600 Lwówek Śląski, którego przedstawicielem jest Dyrektor szkoły.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy,  miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, wizerunek ucznia.  Dane te są pozyskiwane w wyniku czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.
 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych w przysługującym im zakresie, w celu ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych obowiązujących w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych, po czym będą usuwane.

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt ze szkolnym inspektorem ochrony danych osobowych: pocztą tradycyjną lub internetową na adres szkoły podany w zakładce „Kontakt” na stronie: https://zsetrakowice.pl

pobierz w pdf

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem